Over Buro SRO

Buro SRO: duurzame plannen met sociale samenhang

Duurzaamheid is in de plannen van Buro SRO niet meer weg te denken. Energiebesparing en -opwekking, de noodzaak voor opvang van regenwater of mogelijkheden voor voedselproductie in de woonomgeving leiden tot vernieuwende plannen. Terugdringing van het verhard oppervlak levert ruimte op voor ecologisch beheerd groen. In het buitengebied zorgen de natuurlijke inrichting van de landgoederen en nieuwe boeren erven voor verfraaiing van het landschap en versterking van de biodiversiteit.
Duurzaamheid betekent voor ons ook het realiseren van projecten van hoge kwaliteit, projecten die de tand des tijds zullen doorstaan. Ook zien wij herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed als een belangrijke (duurzaamheids)opgave.

Schaalvergroting en de verdergaande individualisering hebben grote gevolgen voor de sociale samenhang. Met onze plannen kunnen wij bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang. Dit komt in onze visies en ontwerpen voor woongebieden tot uitdrukking door veel aandacht te schenken aan het creëren van ruimte voor ontmoeting. Aantrekkelijke pleinen, parken en netwerken van langzaam verkeersroutes zorgen dat mensen elkaar tegenkomen en bieden ruimte om activiteiten te ontplooien. We bevorderen de sociale samenhang verder door oog te hebben voor de belangen van de bewoners in alle leeftijdscategorieën, jong en oud. Belangrijk daarbij is het goed accommoderen van gemeenschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven.

 

Flexibele plannen

De wereld verandert steeds sneller. De tijd dat onverstoorbaar gewerkt werd aan een vast omkaderd eindplan, ligt ver achter ons. Een visie op de lange termijn is nodig, met daaraan gekoppeld een stapsgewijze uitvoering van projecten. Hiervoor zijn flexibele stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen nodig. Plannen die niet sturen op één eindbeeld, maar plannen die de spelregels beschrijven waarmee stap voor stap een plezierige leefomgeving werkelijkheid wordt. Bij het opstellen van dergelijke nieuwe planfiguren werken de stedenbouwkundige en de planoloog van Buro SRO nauw samen. Onze plannen blijven zo flexibel genoeg om in te kunnen spelen op veranderingen, zonder dat dit ten koste gaat van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

 

Buro klaar voor de Omgevingswet

In de Omgevingswet komen alle regels van de fysieke leefomgeving samen. Het beleidskader zal  vastgelegd worden in Omgevingsvisies. Het Omgevingsplan is het onderdeel dat concrete regels en normen gaat bevatten.

Is de Omgevingswet wezenlijk anders dan de huidige wetgeving?
Nee, er is geen fundamenteel verschil met het huidig instrumentarium. Goede ruimtelijke ordening vraagt nu ook al een integrale benadering. Het wezenlijke verschil is dat het gezichtsveld breder wordt. Daarnaast biedt de wet meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk. Vooral door het ‘nee, tenzij-principe’ in te ruilen voor de ‘ja, mits-benadering’ worden initiatiefnemers uitgenodigd actief plannen op te pakken.

Wat moet je met de komst van de nieuwe wet? En wat kun je vandaag al?
Verbreding in het aantal beleidsvelden vergt meer afstemming tussen afdelingen en integraal  denken. Een regisseur is daarbij onmisbaar. Hier zal de gemeentelijke organisatie op toegesneden moeten worden. Inhoudelijk zal de bestaande informatie anders geordend en op elkaar afgestemd moeten worden. Dit is een flinke puzzel. De belangrijkste opgave is te zorgen dat de puzzelstukjes op elkaar passen zodat invoering van het Omgevingsplan is een totaalbeeld laat zien.

Conclusie?
De Omgevingswet is een stap vooruit als de gemeentelijke organisatie daarop is toegesneden en een heldere opzet van regelgeving hanteert. Invoering biedt kansen voor de alom gewenste deregulering met bijbehorende cultuuromslag. Met als motto: “Denk integraal, werk horizontaal” heeft Buro SRO al veel gemeenten geadviseerd over de implicaties van de wet. Onze plannen maken we nu al op een manier dat ze eenvoudig in het toekomstige Omgevingsplan passen. Ook u kunt nu al beginnen met de implementatie. Buro SRO is er klaar voor!