Kwaliteit / MVO

KWALITEITSMANAGEMENT

Kwaliteitsborging

De inzet van Buro SRO-medewerkers vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting. Wij staan in voor de kwaliteit van onze medewerkers, hun adviezen en andere werkzaamheden. Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt hierover is de directie van Buro SRO. De directie zorgt voor de kwaliteitscontrole en draagt zorg voor een regelmatige terugkoppeling teneinde de voortgang te waarborgen.

Kwaliteitssysteem

Buro SRO heeft haar eigen kwaliteitssysteem. Dit systeem is specifiek afgestemd op de verschillende producten en diensten die wij als bureau aanbieden en vergelijkbaar is aan die van het ISO. Procesafspraken worden per opgave specifiek gemaakt. Hiertoe zijn onze offertes voorzien van heldere stappenplannen. Aan deze stappenplannen zijn vervolgens de te leveren producten verbonden. Binnen ons kwaliteitssysteem wordt dit stappenplan gevolgd. Afwijkingen en bijstellingen worden inzichtelijk gemaakt en gedocumenteerd. Deelproducten worden op een eenduidige wijze gearchiveerd. Mutaties zijn te allen tijde inzichtelijk en controleerbaar.

Bestandsuitwisseling kan plaatsvinden via een aparte uitwisselingssite van Buro SRO waarbij voor de opdrachtgever inzichtelijk is welke bronbestanden gebruikt zijn bij het opstellen van de producten. Analoge en digitale projectmappen worden eenduidig opgesteld en zijn voorzien van controlelijsten ten einde na te gaan of deze volledig zijn.

Audits

Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn reguliere audits. Op twee maandelijkse basis is er een interne audit. Eén keer per jaar wordt er een ‘externe audit’ doorlopen waarbij de directie vanuit de vestiging Arnhem en vice versa vanuit Utrecht elkaar auditeren. Daarnaast vinden er regelmatig klantevaluaties plaats na het afronden van een opdracht.

  

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Buro SRO streeft er naar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft daarbij oog voor de effecten van onze activiteiten op de maatschappij. Dit geldt zowel voor de dienstverlening, het werkgeverschap als overige duurzaamheidaspecten.

Inkoopbeleid

In de praktijk vertaalt het duurzaam ondernemerschap zich naar samenwerking met andere maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en het duurzaam gebruik van materialen en energie. Hiertoe voeren wij specifiek inkoopbeleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van onze kantoorproducten. Daarnaast voeren wij specifiek milieubeleid binnen onze vestigingen door afval zoveel als mogelijk gescheiden aan te bieden, gebruik te maken van recyclebare producten en bijvoorbeeld bij onze lunch biologisch verantwoorde producten beschikbaar te stellen.

Personeelsbeleid

Als werkgever voeren wij een sociaal verantwoord personeelbeleid waarbij de werknemer centraal staat. Werkplekken zijn daarom ingericht en afgestemd op individuele wensen. Naast de gezamenlijke lunch worden diverse activiteiten ondernomen buiten kantoortijden. Daarbij kunt u denken aan onder andere sportieve-, culturele- en maatschappelijke activiteiten.

Van ons personeel verwachten wij dat zij in de directe nabijheid van onze kantoren woonachtig zijn en zoveel als mogelijk gebruik maken van de fiets dan wel het openbaar vervoer. In onze uitstekende arbeidsvoorwaarden komt dit tot uitdrukking.

Diensten en producten

Voor onze diensten en producten geldt dat wij de ambitie hebben om bij onze advisering, projecten en plannen tot duurzame oplossingen te komen. Hiervoor hanteren wij instrumenten als onder andere het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw, de Regionale Beleidskaders Duurzame Stedenbouw en het cradle-to-cradleprincipe. Bovendien vinden wij het van belang om binnen ons vakgebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening (mee) te werken aan innovatieve oplossingen. Daarbij moet u denken aan optimalisering van het ruimtegebruik, beperken van automobiliteit, duurzaam energiegebruik etc..

Wij streven ernaar om alle belanghebbende partijen in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken, zodat het ontwerp- en planvormingsproces efficiënt is en uiteindelijk een realistisch (haalbaar en maakbaar) plan gerealiseerd wordt.