Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Advieskosten: het totaal van de door BURO SRO op grond van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen, de omzetbelasting daarin niet begrepen.
 2. Buro SRO: Buro SRO B.V. te Utrecht respectievelijk Buro SRO OOST te Arnhem.
 3. Documenten: alle vormen van informatiedragers in welke vorm dan ook.
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van BURO SRO.
 5. werkzaamheden: die werkzaamheden die BURO SRO volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor opdrachtgever zal verrichten.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen e.d. in verband met de door BURO SRO te leveren diensten.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Andere dan deze voorliggende leveringsvoorwaarden gelden enkel, als deze expliciet zijn aanvaard in de offerte van BURO SRO of in de opdrachtaanvaarding.

 

Artikel 3 Totstandkoming, wijziging en voltooiing van de opdracht

 1. De opdracht is tot stand gekomen, indien BURO SRO het overeengekomene schriftelijk heeft bevestigd of en schriftelijk aanbod daartoe van BURO SRO door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen is bevestigd.
 2. Door BURO SRO uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot het moment van herroeping of tot 30 dagen na dagtekening van de offerte.
 3. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, komt tot stand, zodra BURO SRO deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.
 5. BURO SRO biedt de opdrachtgever voor het totstandkomen van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid om van deze leveringsvoorwaarden kennis te nemen.
 6. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen wordt de opdracht geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop BURO SRO de opdrachtgever schriftelijk mededeelt dat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van BURO SRO

 1. BURO SRO zal de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door BURO SRO geleverde dienst. BURO SRO is gerechtigd de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren onder handhaving van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van BURO SRO voor deze uitvoering als had die plaatsgevonden door BURO SRO .
 2. Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen BURO SRO de aan haar opgedragen werkzaamheden zal uitvoeren is die termijn niet aan te merken als een “fatale termijn”, zodat voor het intreden van het verzuim tengevolge van een termijnoverschrijding een schriftelijke ingebrekestelling is vereist waarbij BURO SRO alsnog een redelijke termijn wordt gegund voor de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden.
 3. Op de aansprakelijkheid van BURO SRO wegens overschrijding van deze termijn is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever moet BURO SRO tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
 2. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

Artikel 6 Optreden van BURO SRO als gemachtigde

 1. BURO SRO treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever BURO SRO daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan BURO SRO niet worden tegengeworpen, indien en voor zover BURO SRO bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.

Artikel 7 Samenwerking met derden

 1. Indien de opdracht met zich brengt, dat BURO SRO voor de vervulling ervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van andere door de opdrachtgever, al dan niet op voordracht van BURO SRO, ingeschakelde adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
 2. De in lid 1 bedoelde coördinatie houdt tenminste in dat de coördinator tijdig in overleg met de opdrachtgever en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij, ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden, onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

Artikel 8 Advieskosten, betalingen

 1. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij toch gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.
 2. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,BURO SRO aanspraak op vergoeding van een rente van 1 % per maand.
 3. Voorts is opdrachtgever buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 10 % van het onbetaald gebleven bedrag.
 4. Tenzij anders is bepaald, wordt verricht werk maandelijks gedeclareerd.

Artikel 9 Tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. De opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van BURO SRO ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15.
 2. Ingeval van opzegging van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht BURO SRO te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. de bijkomende kosten;
  3. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door BURO SRO voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
 3. Bovendien betaalt de opdrachtgever 10% van het resterende deel van de opdrachtsom.
 4. Niettemin kan, indien de billijkheid dit eist, BURO SRO vergoeding van zijn werkelijke schade als gevolg van de tussentijdse opzegging eisen, indien die schade meer dan 150%, respectievelijk minder dan 50% bedraagt van het zojuist bedoelde 10%-forfait. De verplichtingen van dit lid gelden niet, indien de opdracht tussentijds beëindigd wordt wegens een aan BURO SRO toe te rekenen grond voor ontbinding, vernietiging of gewichtige reden.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door BURO SRO

 1. BURO SRO kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever. Voorts kan BURO SRO de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. De opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van BURO SRO ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15.
 2. De opdrachtgever is verplicht BURO SRO te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. de bijkomende kosten
  3. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door BURO SRO voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
 3. Indien de opdracht door BURO SRO wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of wegens van diens zijde bijgebrachte gewichtige redenen, heeft BURO SRO bovendien het recht om zijn daardoor geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

 1. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is BURO SRO bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen. Ingeval van verlening van surséance van betaling aan de opdrachtgever, is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”.
 2. Indien BURO SRO de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, is het in artikel 10 bepaalde van toepassing.
 3. Ingeval BURO SRO in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te verklaren, of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst.
 4. Indien de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen.
 5. Ingeval van verlening van surséance van betaling aan BURO SRO is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor “de curator” wordt gelezen “BURO SRO en de bewindvoerder”.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van BURO SRO , is het in artikel 9 bepaalde van toepassing.

Artikel 12  Overlijden of ontbinding

 1. De aan BURO SRO gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van de opdrachtgever.
 2. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon is of en vennootschap onder firma of een maatschap, brengt een besluit tot ontbinding, alsook het verlies van de rechtspersoonlijkheid, mee dat de opdracht als beëindigd wordt beschouwd op het moment dat het intreden van een van deze gebeurtenissen aan BURO SRO ter kennis is gebracht.
 3. Duurzame geestelijke of lichamelijke invaliditeit van de adviseur van BURO SRO zal een beroep op overmacht wettigen. In dat geval, net als bij het overlijden van die adviseur, heeft elke partij – mits na behoorlijk overleg – het recht de opdracht op te zeggen, indien en voor zover die partij gezien de aard en het stadium van de opdracht en gelet op de wijze van voortzetting van de adviespraktijk aan genoemde omstandigheden een redelijk belang om op te zeggen kan ontlenen. Ingeval van een beëindiging op deze grond is het in artikel 9 respectievelijk artikel 10 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 4. BURO SRO heeft, bij een besluit tot ontbinding, het recht de opdracht op te zeggen. Ingeval van een beëindiging op deze grond is het in artikel 9 respectievelijk artikel 10 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Onderbreking opdracht

 1. De opdrachtgever kan BURO SRO gelasten de opdracht te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht BURO SRO dit schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht BURO SRO te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. de bijkomende kosten
  3. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door BURO SRO voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
  4. Daarnaast is BURO SRO, gerechtigd vergoeding van zijn schade, die het door de onderbreking lijdt, van de opdrachtgever te vorderen, onverminderd de gehoudenheid van BURO SRO, die schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Wanneer de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor BURO SRO voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd en gemaakte kosten. De opdrachtgever en BURO SRO zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.
 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is eveneens van toepassing indien BURO SRO, als gevolg van niet aan BURO SRO toe te rekenen omstandigheden, gedwongen is de werkzaamheden te onderbreken en BURO SRO tevens voldaan heeft aan de inlichtingenplicht.
 5. Indien de aanvangsdatum van de werkzaamheden van BURO SRO meer dan drie maanden opschuiven na het sluiten van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als onderbreking van de opdracht.
 6. Ingeval van een langere onderbreking dan 2 jaar zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een beëindiging van de opdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 respectievelijk artikel 10.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van BURO SRO

 1. De door BURO SRO te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 25.000,–. BURO SRO is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder vervolgschade. Evenmin is BURO SRO gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies of vernietiging van data, of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens opdrachtgever.
 2. BURO SRO is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment gegeven, adviezen, voorzover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van BURO SRO aan opdrachtgever. De binnen een opdracht ingeschakelde derden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk dat zij verrichten.
 3. Er zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat BURO SRO door opdrachtgever schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 4. Aansprakelijkheid van BURO SRO is in ieder geval uitgesloten ingeval:
  1. rapportages of adviezen gebaseerd zijn op onjuiste informatie afkomstig van opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden;
  2. van een kennelijke verschrijving in adviezen en/of rapportages.
 5. Elke aansprakelijkheid van BURO SRO vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.
 6. Opdrachtgever vrijwaart BURO SRO voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de rapportages en/of adviezen van BURO SRO. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 15 Eigendom en gebruik van documenten -Auteursrecht – Octrooien

 1. De door BURO SRO aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever geheel aan zijn financiële verplichtingen jegens BURO SRO heeft voldaan betreffende de gehele uitgevoerde werkzaamheden. Het gebruiken van delen van de werkzaamheden welke mogelijk al wel betaald zijn is daarmee niet toegestaan.
 2. Onder gebruik wordt mede verstaan in gebruik geven en / of laten gebruiken.
 3. BURO SRO verstrekt derden geen specifiek projectgebonden gegevens en bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over het project zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
 4. Op het moment dat (delen) van de werkzaamheden openbaar bekend zijn is het BURO SRO toegestaan (delen) van het werk voor eigen gebruik in te zetten waaronder gebruik op de website.
 5. Het auteursrecht inzake afgegeven documenten alsmede dat inzake het ontwerp blijft berusten bij BURO SRO.
 6. Het is niet toegestaan veranderingen in documenten aan te brengen zonder akkoord van BURO SRO, noch is het toegestaan delen van de documenten (zonder de gehele context van het document) te gebruiken en / of te laten gebruiken zonder akkoord van BURO SRO.
 7. De opdrachtgever zal BURO SRO niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied.
 8. Opdrachtgever stemt in met gebruik en verwerking van haar persoonsgegevens comform de privacyverklaring zoals dat op deze website is gepubliceerd.

Artikel 16  Conversie

 1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht; bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen BURO SRO en opdrachtgever en op de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten tussen BURO SRO en opdrachtgever, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem waar het Buro SRO OOST B.V. betreft en te Utrecht waar het Buro SRO B.V. betreft.

Heeft u vragen over deze leveringsvoorwaarden: wij lichten ze graag toe in een gesprek.