Expertise

Op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening kennen onze adviseurs het klappen van de zweep. Een eerste schetsontwerp, een fraaie 3D-impressie of de landschappelijke inpassing van uw ideeën: dagelijks werk dat we met enthousiasme oppakken. Ook op het vlak van de ruimtelijke ordening kennen we de weg in de jungle van bestemmingsplannen en projectbesluiten. Een volledig overzicht van onze kennis en kunde staat onderaan deze pagina.

Op enkele vlakken hebben we extra expertise óf hebben we iets extra’s te melden:

Omgevingswet & omgevingsplan: nieuwe wijn schenken!

De Omgevingswet zet de boekenkast van het huidige omgevingsrecht flink op de kop. Een tweede blik op deze wet laat echter zien dat vooral de boekenkast anders wordt en de teksten op de boeken ook. De inhoud van de boeken blijft (in grote lijnen) hetzelfde. Of anders gezegd: “ouwe wijn in nieuwe zakken”. Als u nieuwe wijn wilt schenken is er goed nieuws: deze forse stelselwijziging is een prachtkans! Dát is ook de achtergrondgedachte bij deze nieuwe wet: lees meer.

Duurzaamheid

Een goed plan is ook een duurzaam plan. Het creëren van ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor zowel landschap als architectuur en het inpassen van waterberging zit van oudsher in onze vingers. Een duurzaam plan is voor ons nadrukkelijk méér dan een vraagstuk omtrent de energievoorziening! Voor het zorgvuldig afwegen van alle aspecten van duurzaamheid in het planvormingsproces heeft Buro SRO een handzaam instrument ontwikkeld. Onze werkwijze hebben we vertaald in het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving waarin de thema’s Ruimte, Klimaat, Mens en Geld vanaf het begin van de planvorming worden benoemd en gewogen. Lees meer.

Een overzicht van al onze kennis, kunde en ervaringen:

Stedenbouw & Landschapsontwerp

 • Omgevingsvisie, toekomstvisie, dorpsvisie
 • Stedenbouwkundig plan
 • 3d-presentatie
 • Beeldkwaliteitsplan, kavelpaspoort
 • Herijking welstandsbeleid
 • Supervisie
 • Inrichtingsplan openbare ruimte

Ruimtelijke Ordening

 • Omgevingsplan
 • Bestemmingsplan voor stedelijk gebied en buitengebied, beheer- of ontwikkelgericht
 • Bijzondere planfiguren zoals een sectorplan of veegplan
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Quickscan haalbaarheid
 • Locatiestudie
 • Bezonningsstudie

Ontwikkelingsmanagement

 • Implementatie Omgevingswet
 • Coördineren van benodigde onderzoeken
 • Coaching, opleiding & vraagbaak bij het zelf maken van plannen
 • Mediation (ontwerpende bemiddeling)
 • Begeleiding Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Planschaderisico-analyse
 • Projectleiding en detachering

En méér …….specialist in plannen voor:

 • Landgoederen
 • Hergebruik van monumenten
 • Recreatieterreinen
 • Vrijkomende agrarische bebouwing