Duurzaamheid

Duurzame stedenbouw

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met de plannen van Buro SRO. Voor ons betekent dit het realiseren van projecten van hoge kwaliteit, projecten die de tand des tijds zullen doorstaan. Hoe kom je tot het meest duurzame plan binnen de gegeven situatie en het beschikbare budget? Er zijn vele componenten die dit bepalen en het simpelweg optellen daarvan is geen garantie voor een duurzaam, laat staan een haalbaar plan.

Voor het zorgvuldig afwegen van alle aspecten van duurzaamheid in het planvormingsproces heeft Buro SRO een handzaam instrument ontwikkeld. Onze werkwijze hebben we vertaald in het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving waarin de thema’s Ruimte, Klimaat, Mens en Geld vanaf het begin van de planvorming worden benoemd en gewogen. Het kader bevat hiervoor drie stappen om aan de hand van voornoemde thema’s te komen tot een duurzaam plan.

Meer weten over de toepassing van het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving?: lees hier onze brochure over een aanpak bij de herstructurering van woonwijken.

Duurzaamheid: meer dan energie besparen

In het verleden werd in het kader van waterberging of energiebesparing het begrip duurzaamheid al wel eens benoemd in stedenbouwkundige plannen. De huidige klimaatopgave met taakstellingen voor onder meer energieopwekking en circulaire grondstoffenstromen heeft de aandacht voor duurzaamheid  in een stroomversnelling gebracht. Door de focus op energie dreigen andere aspecten van duurzaamheid echter onder te sneeuwen. De kansen op andere vlakken blijven daardoor vaak onderbelicht.

Terugdringing van het verhard oppervlak levert bijvoorbeeld ruimte op voor ecologisch beheerd groen. In het buitengebied zorgen de natuurlijke inrichting van de landgoederen en nieuwe boerenerven voor verfraaiing van het landschap en versterking van de biodiversiteit. Ook zien wij herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed als een belangrijke (duurzaamheids)opgave. 

Schaalvergroting en de verdergaande individualisering hebben grote gevolgen voor de sociale samenhang. Met onze plannen kunnen wij bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang. Dit komt in onze visies en ontwerpen voor woongebieden tot uitdrukking door veel aandacht te schenken aan het creëren van ruimte voor ontmoeting. Aantrekkelijke pleinen, parken en netwerken van langzaam verkeersroutes zorgen dat mensen elkaar tegenkomen en bieden ruimte om activiteiten te ontplooien. We bevorderen de sociale samenhang verder door oog te hebben voor de belangen van de bewoners in alle leeftijdscategorieën, jong en oud. Belangrijk daarbij is het goed accommoderen van gemeenschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven. 

Integrale afweging

Voor het creëren van een duurzame leefomgeving is het van belang om alle aspecten die dit bepalen vanaf het begin van de planvorming te benoemen en een goede afweging daarin te maken. Ons Afwegingskader Duurzame Leefomgeving helpt daarbij door een integrale benadering waarin de thema’s Ruimte, Klimaat, Mens en Geld vanaf de start van het planvormingsproces meegenomen en gewogen. Gemaakte keuzes zijn zo voor iedereen inzichtelijk en door slimme combinaties van de thema’s krijgt het plan een duurzame meerwaarde. Het afwegingskader bevat drie stappen om aan de hand van voornoemde thema’s te komen tot het meest duurzame plan.

De integrale benadering van het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving sluit naadloos aan op de Omgevingswet waarin het afwegen van alle belangen expliciet voorop komt te staan: zie ook onze expertise over de Omgevingswet & het omgevingsplan.

Duurzame stedenbouw in de praktijk

We merken in onze projecten dat de aanpak volgens het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving werkt. Bijvoorbeeld in Didam (Bloemenbuurt Didam) waar we in samenwerking met de woningcorporatie, gemeente en een buurtpanel een stedenbouwkundig plan hebben gemaakt voor duurzame herstructurering van de Bloemenbuurt. Vanaf het begin van de planvorming is steeds vanuit een brede blik gekeken naar de buurt en mogelijke ingrepen zijn afgewogen aan de hand van het ‘Afwegingskader Duurzame Leefomgeving’. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan was daardoor voor iedereen duidelijk op hoe en op welke vlakken de buurt werd verduurzaamd en waarom deze keuzes waren gemaakt. Nog belangrijker was natuurlijk het resultaat: een duurzaam stedenbouwkundig plan dat de basis legt voor een toekomstbestendige buurt.

Meer informatie: Wilt u meer informatie? Bel een van onze adviseurs.