Participatie en omgevingsdialoog

Participatie speelt een steeds belangrijke rol bij de totstandkoming van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de initiatiefnemer en de omgeving is het nuttig en fijn om hier zorgvuldig aandacht aan te besteden. Buro SRO treedt met een professionele en open houding op om dit onderdeel in goede banen te laten verlopen, bijvoorbeeld met de Omgevingsdialoog.

Participatie

Participatie houdt in dat de omgeving in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij het initiatief. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen participatietrajecten bijvoorbeeld worden ingezet om bewoners en bedrijven te betrekken bij het opstellen van bestemmingsplannen, structuurvisies, modellenstudies en omgevingsplannen.

Het begrip wordt vaak in combinatie met de Omgevingswet genoemd. Om een integrale afweging te maken, is het belangrijk dat alle belangen en afwegingen op tafel komen. Hierdoor kan er meer draagvlak voor de initiatieven komen. Dat kan in latere fases van het planproces vertraging in de procedure voorkomen. De Omgevingswet stelt participatie verplicht, maar zegt niet hóé dit moet gebeuren. Maatwerk is hier op zijn plaats.

Omgevingsdialoog

Het belang van participatie is niet nieuw. Het komt nu ook al terug bij veel ruimtelijke plannen. Een manier om met de omgeving in gesprek te komen, is de Omgevingsdialoog. Hierbij kun je op verschillende manieren mensen betrekken en de mate van invloed is verschillend. Het middel om het dialoog aan te gaan is divers: denk aan een digitaal interactief platform (Maptionnaire), aan de hand van thema’s de wensen in kaart brengen, scenario’s bouwen met huizenblokjes of één-op-één gesprekken. Op basis van de participatieladder wordt de mate van invloed bepaald.  Door de dialoog aan te gaan, zorgt de initiatiefnemer dat er aandacht wordt besteed aan de wensen en zorgen van de omgeving. Dit is zeker van belang bij plannen waarbij ruimtelijke gevolgen optreden. Het voeren van deze dialoog is een fatsoensnorm, maar initiatiefnemers zijn niet verplicht rekening te houden met de uitkomsten van deze dialoog. Ook hier is het een kwestie van afwegingen maken.

Projecten

Participatie is niet altijd eenvoudig. Het kan soms lastig zijn om alle belanghebbenden te bereiken en te betrekken. Buro SRO heeft ruime ervaring met verschillende type ruimtelijke ontwikkelingen en op die manier tevens betrokken bij het participatieproces. Op onze projectenpagina vindt u voorbeelden van projecten waarbij de Omgevingsdialoog verweven is in het proces. Ook vindt u hoe onze adviseurs hierbij te werk zijn gegaan. Voorbeelden zijn Geffen in Oss, Sportveld Maaijenstraat in Well en Bloemenbuurt Didam.

Contact

Heeft u te maken met een ontwikkelingsvraagstuk? Dan speelt participatie ongetwijfeld een belangrijke rol. Onze adviseurs helpen u graag verder met dit onderwerp. Neem daarvoor contact met ons op:

Buro SRO Arnhem

Buro SRO Utrecht