Omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2021 komen alle regels aangaande de fysieke leefomgeving samen in de Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet zal het beleidskader vastgelegd worden in Omgevingsvisies (vergelijkbaar met de huidige structuurvisies). Het Omgevingsplan is het onderdeel binnen de wet dat concrete regels en normen bevat.

Is de Omgevingswet wezenlijk anders dan de huidige wetgeving?

Onze conclusie is dat de Omgevingswet niet fundamenteel verschilt van het huidig instrumentarium. Goede ruimtelijke ordening vraagt nu ook al om een integrale benadering. Het meest wezenlijke verschil is dat het gezichtsveld nog breder wordt. Daarnaast biedt de wet meer mogelijkheden voor flexibiliteit en lokaal maatwerk. Vooral door het ‘nee, tenzij-principe’ in te ruilen voor de ‘ja, mits-benadering’ worden initiatiefnemers uitgenodigd actief hun plannen op te pakken (en eigenlijk is dat ook niet nieuw, dat heet ‘uitnodigingsplanologie’).

Wat moet je met de komst van de nieuwe wet? En wat kun je vandaag al?

De verbreding van het aantal beleidsvelden vergt meer coördinatie en afstemming tussen afdelingen. Het vraagt om een meer integrale manier van denken. Een regisseur is daarbij onmisbaar.  Hier zal de gemeentelijke organisatie verder op toegesneden moeten worden. Inhoudelijk zal binnen de nieuwe wet sprake zijn van een andere ordening van bestaande informatie. De implementatie van deze nieuwe ordening is een flinke opgave.

Wij vergelijken deze ordeningsopgave met een puzzel. Het eindbeeld is een fraai passende puzzel. Maar de belangrijkste opgave voor nú is om eerst te zorgen voor puzzelstukjes die ook goed gelegd kunnen worden. Met die opgave kunt u vandaag al beginnen. En daar kunt u vanaf vandaag ook al profijt van hebben.

Conclusie

Onze conclusie is dat de Omgevingswet een stap voorwaarts is als de gemeentelijke organisatie daarop is toegesneden. Als gekozen is voor een heldere opzet van beleid en regelgeving. De invoering van de wet biedt een kans voor het doorvoeren van de alom gewenste deregulering met de bijbehorende cultuuromslag.

Met als motto: “Denk integraal, werk horizontaal” heeft Buro SRO  reeds verschillende gemeenten geadviseerd over de implicaties van de wet. Onze plannen maken we nu al zodanig dat ze straks snel ingepast kunnen worden in het nieuwe Omgevingsplan. Ook u kunt nu beginnen  met de implementatie van de Omgevingswet. Buro SRO is er klaar voor!

 

Voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en hoe Buro SRO hier naar kijkt kunt u contact opnemen met Maarten Geerts of Jeroen van Nuland.