Grave

Bedrijventerreinen 2016

Opdrachtgever gemeente Grave
Contactpersoon Maarten Geerts, Peter Abels
Jaar 2016

Bij bestemmingsplanherzieningen staan gemeenten vaak voor een dilemma: Enerzijds is het wenselijk om de bestaande situatie juridisch te regelen, anderzijds is een ontwikkeling die leidt tot een opwaardering van het gebied gewenst. Maar als gemeente actief op te treden is vanwege de eigendomssituatie niet haalbaar.

Bij de herziening van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van Grave heeft Buro SRO daarom niet sec de huidige situatie bestemd. Door met een afwijking of wijziging extra bouw- en gebruiksmogelijkheden toe te staan worden ondernemers gestimuleerd plannen te ontwikkelen. Het bijzondere van dit bestemmingsplan is dat – in de geest van de nieuwe Omgevingswet – de stedenbouwkundige visie met daaraan gekoppeld de welstandsregels integraal onderdeel vormen van het bestemmingsplan zodat de gewenste kwaliteitsverbetering optimaal geborgd is.