Maarssen

Gebiedsvisie Herenweg – Gageldijk

Opdrachtgever Gemeente Stichtse Vecht
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2012

Voor het lint Herenweg/Gageldijk is in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan moet richting geven aan de diverse kleinschalige ontwikkelingen. De bestaande kwaliteiten van het gebied zijn in het plan vastgelegd. Hierbij gaat het om de kenmerkende kleinschaligheid van de linten, doorzichten, openheid, cultuurhistorische waarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de relaties met de aangrenzende recreatiegebieden. Het beeldkwaliteitplan vormt uiteindelijk onderdeel van het op te stellen bestemmingsplan. De gemeente heeft hiermee een middel in handen om sturing te geven aan nieuwe initiatieven.