Montfoort

Gebiedsvisie Kernrandzone-West

Opdrachtgever Gemeente Montfoort
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014

Het overgangsgebied tussen de stad Montfoort en het omliggende open landschap kent van oudsher een hoge dynamiek. Met name dicht tegen de kern zijn de voormalige ontginningsasssen een aantrekkelijke locatie voor functies die hoofdzakelijk gericht zijn op de stad. De gemeente wil door middel van een visie op de kernrandzone-West sturen op de aard en kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen in dit overgangsgebied. De gebiedsvisie gaat enerzijds in op de bestaande kwaliteiten van de rand en anderzijds is onderzoek gedaan naar de wijze waarop nieuwe functies op een landschappelijk verantwoorde wijze ingepast kunnen worden. In aansluiting op de gebiedsvisie is inmiddels gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor de inpassing van een manege in het betreffende gebied.