Gemeente Oss

Gebiedsvisie ’t Veld Geffen

Opdrachtgever Gemeente Oss
Contactpersoon Pim de Groot
Jaar 2021

De gemeente Oss is vanwege de grote vraag naar woningen voornemens om in Geffen extra woningen te realiseren. De gemeente heeft daarvoor een ontwikkellocatie ten zuidoosten van Geffen op het oog. Het is de wens om hier circa 250 woningen te realiseren. Om de situering van de woningen in te kunnen passen in een groter verband is een gebiedsvisie opgesteld. Vanuit de gebiedsvisie worden de ontwikkelmogelijkheden bekeken en keuzes gemaakt.

Vanuit een ruimtelijke analyse van het gebied is een visie opgesteld waarbij omwonenden middels een interactief (en digitaal) participatieproces betrokken zijn. Het hoofdconcept van de visie is om een sterk landschappelijk raamwerk neer te zetten waarbinnen flexibel en gefaseerd de gewenste ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij is de centrale groenzone het leidende en verbindende element. Door de keuze voor een centrale groene zone wordt het gebied in vier deelgebieden verdeeld. Eén van deze deelgebieden is in het vervolgproces uitgewerkt tot een stedenbouwkundig verkavelingsplan.