Heiloo

Heiloo Zandzoom

Opdrachtgever Gemeente Heiloo
Contactpersoon Krijn Lodewijks | John van de Zand
Jaar 2017

Zandzoom is de laatste uitbreidingswijk voor Heiloo. Er zijn hier circa 1.100 woningen voorzien. Tegelijkertijd vormt het gebied een buffer tussen de kernen Heiloo en Limmen. Het globaal stedenbouwkundig plan dat Buro SRO in samenwerking met de gemeente Heiloo heeft opgesteld gaat uit van behoud van die bufferwerking, het handhaven van bestaande cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren en greppels en een onderscheid in vier deelgebieden, ieder met een eigen woonmilieu en bebouwingsdichtheid. Het afpellen van het ontwikkelgebied en het opstellen van proefverkavelingen voor verschillende programmatische scenario’s hebben de input gevormd voor dit globaal stedenbouwkundig plan.