Valburg

Inrichtingsplan Woutersdijk

Opdrachtgever Bionda bouwkundig tekenwerk en advies
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

Voor het perceel Woutersdijk 2 in Valburg is een bestemmingsplan in voorbereiding dat een functiewijziging mogelijk maakt van Agrarisch naar Wonen. De gemeente Overbetuwe is bereid hieraan medewerking te verlenen onder voorwaarde dat een landschappelijke inpassing plaatsvindt volgens het landschapsontwikkelingsplan. Het inrichtingsplan Woutersdijk Valburg bevat een geheel nieuw erfensemble in bebouwing, erf en groen. De landschappelijk inpassing is gericht op de versterking van de open karakteristiek van het omliggende komgebied. Voor de vertaling van de maatregelen in het bestemmingsplan is een overzicht gemaakt van indicatieve en vaste landschapselementen. Zodoende is de voorwaardelijke verplichting rigide waar het moet en flexibel waar het kan.

  • Inrichtingsplan Woutersdijk Valburg
  • Inrichtingsplan Woutersdijk Valburg _ tabel voorwaardelijke verplichting
  • Inrichtingsplan Woutersdijk Valburg