Terug naar actueel

Van een kantoorgebouw naar wonen, een transformatie in Den Haag, 2015 okt.

Voor een bestaand kantoorgebouw van circa 10.000 m2 aan de Koningin Marialaan in Den Haag heeft Buro SRO in opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling de plannen opgesteld om transformatie naar woningbouw mogelijk te maken. Daarbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Kruimellijst’; bijlage II, artikel 4 lid 9 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit zijn ‘Categorieën gevallen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) kan worden verleend’. Op basis hiervan kan in het geval de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet wordt vergroot binnen 8 weken de omgevingsvergunning voor bouwen worden verleend.

Voor het project heeft Buro SRO een zogenaamde Ruimtelijke motivatie opgesteld om (milieu)planologisch aan te tonen dat een en ander goed te verantwoorden is. Daarnaast hebben wij een inrichtingsplan opgesteld waarmee het terrein direct om het gebouw weer een aantrekkelijk geheel gaat vormen en meer kwaliteit voor de omgeving biedt.