Terug naar actueel

Plannen Oude Dorp Oosterwolde omarmd tijdens inloopavond

Het Oude Dorp heeft een unieke positie in Oosterwolde. Hier is het allemaal begonnen, maar in de loop der eeuwen is de groei en het centrum verschoven richting het zuiden. Als aanloopgebied kwamen de kwaliteiten van Het Oude Dorp steeds verder onder druk te staan. De gemeente Ooststellingwerf heeft daarom begin 2018 het initiatief genomen om een gebiedsvisie op te stellen in samenwerking met stakeholders en Buro SRO. Deze visie is in september 2018 vastgesteld en biedt met vier kansrijke functieprofielen een wenkend en realistisch perspectief voor iedereen die in het gebied wil investeren. De positie als historisch, ambachtelijk dorpshart biedt een sterk onderscheidend vermogen ten opzichte van het zuidelijk gelegen kernwinkelgebied dat vooral bestaat uit naoorlogse bebouwing en landelijke winkelketens. De ambitie is dat in de toekomst het gehele gebied aansluit op het profiel “Oude Dorp Oosterwolde” met een historisch georiënteerde, dorpse uitstraling. Een rode draad uit de gebiedsvisie die concreet is uitgewerkt in een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan is de visie in gebruiks- en bouwmogelijkheden vertaald en is zo opgesteld, dat het geleidelijk steeds meer kan worden toegespitst op de visie. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de aansluiting van de ruimtelijke kwaliteit op de cultuurhistorie van de plek te verbeteren onder andere aan de hand van een praktische, gebiedseigen bouwdoos.

Op 26 november 2018 waren belangstellenden uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en in gesprek te gaan hierover met de aanwezige deskundigen. Hier werd volop gebruik van gemaakt waarbij de ambities van de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitsplan door vrijwel iedereen werden omarmd. De vertaling in het bestemmingsplan ook, zij het met hier en daar nog wat verfijning. Met name de ondernemers vroegen iets meer ruimte en tijd om invulling te geven aan het gewenste toekomstbeeld, bijvoorbeeld met een overgangsregeling. Komende tijd gaan we aan de slag met deze en alle andere reacties waarna begin 2019 het bestemmingsplan ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.