Terug naar actueel

Stedenbouwkundige visie Geluidsschermen

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) maakt ProRail plannen voor diverse spoortrajecten om de geluidsbelasting op nabijgelegen woningen te verminderen. Het betreft dan voornamelijk plannen voor geluidsschermen van 1m tot 5m hoog. Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de voorgestelde maatregelen (schermhoogte, vormgeving, transparantie e.d.) indien zij beschikken over een stedenbouwkundige dan wel landschappelijke visie die ingaat op de wenselijkheid van geluid reducerende maatregelen. Indien de gemeente hier niet over beschikt zullen de voorstellen van ProRail als uitgangspunt genomen worden bij de geluidssanering.

Voor diverse gemeenten, waaronder Westervoort, Horst aan de Maas, Valkenburg en Stein heeft Buro SRO een stedenbouwkundige visie opgesteld die ingaat op de wenselijkheid van geluidsschermen binnen de gemeentegrenzen. Voor Horst aan de Maas zijn daarnaast visualisaties gemaakt van geluidsschermen zodat bewoners een goede indruk krijgen van wat hen te wachten staat. Samen met bewoners kan zo het debat aangegaan worden of geluidsschermen gewenst zijn en zo ja, welke hoogte en vormgeving men acceptabel vindt. Hierdoor kan een optimale balans gevonden worden tussen geluidhinder aan de ene kant en uitzicht, schaduwwerking en gevoel van sociale veiligheid aan de andere kant.