Terug naar actueel

Omgevingsdialoog Online

Participatie is een belangrijke pijler onder de aanstaande Omgevingswet, die nu al een vast onderdeel is van het ruimtelijk planvormingsproces. Door bij de start van het planproces een dialoog te voeren met omwonenden en belanghebbenden wordt in een vroeg stadium aandacht besteed aan de wensen en zorgen over de ruimtelijke gevolgen van een plan. Met het verwerken van de resultaten ontstaat meer draagvlak wat leidt tot een vlotter procesverloop.

De beperkingen die de regering ingesteld heeft als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, maken fysieke participatiebijeenkomsten nu niet mogelijk. Veel (lopende) participatieprocessen liggen daardoor noodgedwongen stil. Met een online omgevingsdialoog kan vaak toch de vaart in het proces gehouden worden.

Online raadpleging van belanghebbenden was al sterk in opkomst voor de Coronacirsis. De mogelijkheden en het gebruiksgemak van de participatietools zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Wij verwachten dat ook na het opheffen van de beperkingen, de raadpleging van belanghebbenden via internet een belangrijke onderdeel blijft van de omgevingsdialoog.

Bijgaand voorbeeld laat  zien wat met online-participatie zoal kan. Dit is een selectie van de ingebouwde opties van het programma, dat door de vele mogelijkheden maatwerk kan bieden. Wij helpen u daar graag daarmee.

Voor vragen kunt u terecht bij Erwin Stevens of Pim de Groot, 026-3523125.

https://app.maptionnaire.com/nl/8548/