Terug naar actueel

Omgevingsdialoog zorgt voor vliegende start gebiedsontwikkeling de Valuwe in Cuijk

De Valuwe in Cuijk is een naoorlogse uitbreidingswijk waarvoor een revitalisering in volle gang is. Verschillende projecten zijn gerealiseerd of in aanbouw en de gemeente gaat nu aan de slag met twee voormalige schoollocaties aan de Robijnlaan en de Mgr. Zwijssenstraat. De scholen zijn inmiddels gesloopt en de gemeente wil in nauw overleg met de omgeving de locaties een nieuwe invulling geven met woningbouw. SRO is gevraagd een eerste ruimtelijke verkenning te maken en de omgevingsdialoog te begeleiden.

Begin september zijn per locatie drie modellen aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd. Tijdens een algemene presentatie kon iedereen individueel een eerste mening vormen aan de hand van een scoreformulier. Vervolgens ging men in groepen met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en SRO in gesprek en werden de modellen afgewogen aan de hand van criteria uit ons afwegingskader duurzame stedenbouw. Er vonden geanimeerde discussies plaats over de voor- en nadelen van ieder model. Het leverde in beide gevallen weliswaar geen eenduidige voorkeur op, maar belangrijker was dat door deze werkwijze iedere groep goed hun visie op het gebied kon bepalen.

Zo gaf bij de Mgr. Zwijssenstraat een groep de voorkeur aan de modellen met meer woningen, omdat er nog veel behoefte aan woningen is in de wijk. De andere groep gaf juist aan de hoogte van de nieuwbouw beperkt te houden omdat er al relatief veel hoogbouw is en ieder geval geen flats te maken. Bij de Robijnlaan grepen omwonenden hun kans om aandacht te vragen voor verbetering van de parkeersituatie in de straat. Verder gaven alle groepen hier aan dat de bestaande speelplek met groen een gewaardeerde ontmoetingsplek is in de buurt en behouden moet blijven. Over de eventuele uitbreiding van de ecologische tuin Verdeliet waren de meningen verdeeld, met name de mogelijke toename van parkeren baarde menigeen zorgen. Over een ecowijk was men het unaniem eens: dat past niet in de Valuwe.

Aan de hand van de input wordt de komende tijd een voorkeursmodel opgesteld op basis waarvan de verdere gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Met de omgevingsdialoog is hiervoor een vliegende start gemaakt.