Terug naar actueel

Ontwikkelingsvisie ’t Zand vastgesteld!

Voorbeelduitwerking ontwikkelgebieden

Afgelopen jaar heeft Buro SRO met veel plezier gewerkt aan de ontwikkelingsvisie voor ’t Zand in Huissen. ’t Zand vormt een overgangsgebied tussen de dorpskern en het buitengebied en kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, boomgaarden, houtwallen, woonpercelen en kassen. Mede door schaalvergroting en de beperkte groeimogelijkheden staat de levensvatbaarheid van de glastuinbouw in dit gebied onder druk. De gemeente Lingewaard zet daarom voor ’t Zand in op extensivering van de glastuinbouw.

In een aantal deelgebieden in ’t Zand is er sprake van meerdere aaneengesloten kassen, dominant in de ruimtelijke beleving. Door juist in deze gebieden de kassen te vervangen door landschapselementen als boomgaarden, weiden, geriefbosjes, houtwallen en hagen in combinatie met woningen in een lage dichtheid kan de landschappelijke kwaliteit van ’t Zand verbeteren. Voor die zogenoemde ontwikkelgebieden hebben we, aansluitend op het functieveranderingsbeleid van de gemeente, een visie opgesteld. Onderdeel van de visie is een pilot die het mogelijk maakt om, naast vrijstaande woningen, ook andere woningtypen in het gebied te realiseren ter vervanging van kassen. De ontwikkelvisie is inclusief pilot afgelopen dinsdag 19 maart vastgesteld door het college. Een mooi startsein om samen met de tuinders die van plan zijn hun bedrijfsvoering te stoppen de visie voor hun percelen uit te werken naar concrete inpassingsplannen!